Возьми себе в образец героя древних времен, наблюдай его, иди за ним вслед, поравняйся, обгони — слава тебе! А.В. Суворов

Афоризмы древних греков

Афоризмы древних греков

Διογένης, 412-323 π. Χ. Κυνικός φιλόσοφος

 1. Ο θρίαμβος της νίκης του εαυτού μας είναι το στέμμα της φιλοσοφίας.
  Торжество победы над самим собой есть венец философии
 2. Ο καλύτερος τρόπος να βασανίζεις τους εχθρούς σου είναι να έχεις πάντα καλή διάθεση
  Лучший способ мучить своих врагов, быть всегда в хорошем настроении
 3. Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά
  Когда молодой очень рано, когда старый уже поздно

Αριστοτέλης, 384-322 π. Χ. Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος

 1. Η ευγνωμοσύνη γερνάει γρήγορα
  Благодарность стареет быстро
 2. Η ομορφιά είναι θείο δώρο
  Красота – это подарок бога
 3. Οι ρίζες της μόρφωσης είναι πικρές, ο καρπός όμως γλυκός
  Корни образования горькие, но плоды сладкие
 4. Φίλος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα
  Друг – это одна душа, живущая в двух телах
 5. Έξις δευτέρα φύσις
  Привычка вторая натура
 6. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς αιτία
  Ничего не случается без причины
 7. Η αυτογνωσία είναι αρχή της ανθρώπινης σοφίας
  Самопознание есть начало человеческой мудрости
 8. Μόνο με κόπο μπορείς να μάθεις
  Только трудом можешь научиться
 9. Εργαζόμαστε, για να έχουμε ελεύθερο χρόνο, κ πολεμούμε, για να ζούμε ειρηνικά
  Работаем, чтобы иметь свободное время и воюем, чтобы жить мирно
 10. Από τη δικαιοσύνη πηγάζουν όλες οι αρετές
  Из справедливости выходят все добродетели
 11. Περισσότερο πρέπει να τιμούμε αυτούς που ανατρέφουν κ εκπαιδεύουν καλά τα παιδιά, παρά εκείνους οι οποίοι τα γεννούν
  Больше должны ценить тех, кто растят и хорошо воспитывают детей, чем тех, кто их рожает
 12. Η φτώχεια που δεν έχει χρέη είναι μεγάλος πλούτος
  Бедность, которая не имеет долга, есть большое богатство
 13. Η μόρφωση είναι στολίδι στην ευτυχία και καταφύγιο στη δυστυχία
  Образование есть украшение в счастье и убежище в несчастье.
 14. Ο στόχος του πολέμου είναι η ειρήνη
  Целью войны является мир

Πλάτων, 427-347 π. Χ. Φιλόσοφος

 1. Ένα από τα πιο καλά κτήματα για τους ανθρώπους είναι η εκπαίδευση
  Одно из лучших достояний для людей есть воспитание
 2. Ότι είναι τα μάτια για το σώμα είναι και οι γνώσεις για το πνεύμα
  Что есть глаза для тела, то и познание для духа

Σωκράτης, 469-399 π. Χ. Φιλόσοφος

 1. Εν οίδα ότι ουδέν οίδα
  Я знаю, что я ничего не знаю
 2. Δεν είμαι αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου
  Я не афинянин, не грек, я гражданин мира
 3. Ο φθόνος είναι έλκος της ψυχής
  Зависть – это язва души
 4. Ο καλύτερος γάμος: όταν η γυναίκα είναι τυφλή και ο άνδρας κουφός
  Лучший брак,когда жена слепая, а муж глухой
 5. Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό
  Красота — это королева, которая правит очень недолго

Πυθαγόρας ο Σάμιος, Μαθηματικός – Αστρονόμος – Φιλόσοφος, 569 - 500 π. Χ.

 1. Μην ψάχνεις την ευτυχία: είναι πάντοτε μέσα σου
  Не ищи счастье – оно всегда у тебя внутри
 2. Ο Θεός δεν έχει καλύτερη κατοικία πάνω στη γη, από την καθαρή ψυχή
  У бога нет лучшего жилища на земле, чем чистая душа
 3. Αν δεν μπορείς να έχεις έναν πιστό φίλο, να είσαι ο ίδιος φίλος του εαυτού σου
  Если не можешь иметь верного друга, будь сам себе другом
 4. Το κύπελλο της ζωής θα ήταν πολύ γλυκανάλατο, αν δεν έπεφταν μέσα μερικά πικρά δάκρυα
  Чаша жизни была бы очень пресной, если б не упали в нее несколько горьких слез
 5. Τους φίλους να μην τους κάνετε εχθρούς κ τους εχθρούς να καταφέρνετε να τους κάνετε φίλους
  Друзей не сделай врагами, а врагов постарайся сделать друзьями

Александр Македонский (Александр Великий) (356-323 гг. до н.э.) царь Македонии, полководец

Александр Македонский, заспорив с одним музыкантом о некоторых вопросах гармонии, думал, что убедил его. Однако тот, слегка улыбнувшись, сказал: "Да не постигнет тебя, царь, такая беда, чтобы ты лучше меня понимал это".

Тебе достанется столько земли, сколько хватит для твоего погребения. (Индийские мудрецы – Александру Македонскому).

Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.

Александр говорил, что сон и близость с женщиной более всего другого заставляют его ощущать себя смертным, так как утомление и сладострастие проистекают от одной и той же слабости человеческой природы.

Когда приближенные спросили Александра, отличавшегося быстротой ног, не пожелает ли он состязаться в беге на Олимпийских играх, он ответил: "Да, если моими соперниками будут цари!"

Филиппу я обязан тем, что живу, а Аристотелю тем, что живу достойно.

Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном.

Когда Дарий предложил ему [Александру] 10 000 талантов и половину власти над Азией, Парменион сказал: "Я принял бы, если бы я был Александром". – "И я, свидетель Зевс, – ответил Александр, – если бы я был Парменионом".

Как над землею не бывать двум солнцам, так над Азиею двум царям. (Александр Македонский – персидскому царю Дарию.)

Приближенные посоветовали Александру напасть на врагов ночью. Тот ответил: "Я не краду победу".

Однажды, прочтя длинное письмо Антипатра с обвинениями против Олимпиады, Александр сказал: "Антипатр не знает, что одна слеза матери заставит забыть тысячи таких писем".

Философу Ксенократу он [Александр] послал в подарок 50 талантов, но тот отказался, сказав, что не нуждается в деньгах. "Неужели у Ксенократа даже нет друга? – спросил Александр. – А моим друзьям едва хватило даже всех богатств царя Дария".

Александр сказал, что считает Ахилла счастливцем, потому что при жизни он имел преданного друга, а после смерти – великого глашатая своей славы.

Вижу, что будет великое состязание над моей могилой.

Скопас фессалиец

Фессалиец Скопас, когда у него попросили какую-то излишнюю и бесполезную вещь из его домашнего убранства, ответил: "Но ведь нас делает счастливыми именно это излишнее, а не то, что всем необходимо".

Пелопид (ок. 410-364 гг. до н.э.) фиванский полководец

Фиванец Пелопид шел на войну, и жена просила его поберечь себя. "Это надо говорить другим, – сказал Пелопид, – а полководец должен беречь своих сограждан".

Филипп II Македонский (ок. 382-336 гг. до н.э.) царь Македонии с 356 г. до н.э., отец Александра Македонского, покоритель Греции.

Собравшись сделать остановку в красивом месте, но вдруг узнав, что там нет травы для вьючного осла, он [Филипп] сказал: "Вот наша жизнь: живем так, чтобы ослам было по вкусу!"

Когда он [Филипп] хотел взять одно хорошо укрепленное место, а лазутчики доложили, будто оно отовсюду труднодоступно и необозримо, он спросил: "Так ли уж труднодоступно, чтобы не прошел и осел с золотым грузом?"

Когда его друзья возмущались, что на Олимпийских играх его освистали пелопоннесцы, с которыми он так хорошо обошелся, он [Филипп] сказал: "Что же было бы, если бы я с ними дурно обошелся."

Леонид

Когда кто-то сказал Леониду, что он ведет в бой слишком мало людей, он ответил: "Слишком много – ведь они обречены на смерть".

Когда жена во время отъезда спросила его [Леонида], не скажет ли он ей чего нибудь на прощанье, он сказал, обернувшись: "Желаю тебе доброго мужа и добрых детей".

Когда во время боя при Фермопилах кто-то воскликнул: "Из-за варварских стрел не видно солнца", – Леонид сказал: "И хорошо, будем сражаться в тени".

Один из спартанцев сказал: "Варвары уже рядом". Леонид ответил: "Стало быть, и мы рядом с ними".

Леонид приказал своим воинам завтракать, объявив, что обедать они будут уже в Аиде.

Евклид (рубеж IV-III вв. до н.э.) математик, работал в Александрии

То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств.

Нет царского пути в геометрии. (Ответ Евклида египетскому царю Птолемею I, просившему указать ему более легкий путь изучения геометрии).

Софокл (ок. 496-406 гг. до н.э.) афинский драматург-трагик

На свете все когда-то было в первый раз.

Не восхваляй его, пока он жив!

Софокл говорил, что сочиняет людей такими, как они должны быть, а Еврипид – как они есть.

Софокл, уже под бременем лет, когда его спросили, предается ли он любовным утехам, (...) ответил: "Да хранят меня боги от этого! Я с радостью бежал от них, как от грубого и бешеного хозяина".

Как страшен может быть разум, если он не служит человеку.

Не помогает счастье нерадивым.

Счастье сопутствует не малодушным.

Великие дела не делаются сразу.

На тех, кто впал без умысла в ошибку, не гневаются сильно.

Ум, несомненно, первое условие для счастья.

Лучше будь прост да честен, чем умен и лжив.

Много говорить и много сказать – не есть одно и то же.

Мудрость – родная мать счастья.

Кого бог хочет погубить, того он сначала лишает разума.

Сократ (470-399 гг. до н.э.) философ, ученик Анаксагора, из Афин

Никто не может ничему научиться у человека, который не нравится.

В молитвах он [Сократ] просто просил богов даровать добро, ибо боги лучше всех знают, в чем состоит добро.

Сократ советовал избегать таких кушаний, которые соблазняют человека есть, не чувствуя голода. (...) Он шутил, что и Кирка [Цирцея], должно быть, превращала людей в свиней, угощая их такими кушаниями в изобилии; а Одиссей (...) держался от чрезмерного их употребления и оттого не превратился в свинью.

О хвастунах: Невыгодно считаться богатым, храбрым и сильным, не будучи таковым: к ним предъявляют требования, (...) превышающие их силы.

Тех, кто желает и сам иметь много хлопот и другим доставлять их, я (...) поставил бы в разряд годных к власти.

Если, живя среди людей, ты не захочешь ни властвовать, ни быть подвластным и не станешь добровольно служить властителям, то, думаю, ты видишь, как умеют сильные (...) и целые общины, и каждого порознь держать в рабстве.

Не очень то легко найти работу, за которую не услышишь упреков; очень трудно сделать что-нибудь так, чтобы ни в чем не ошибиться.

Завистники (...) только те, кто горюет по поводу счастия друзей.

Трудно (...) найти врача, который знал бы лучше, чем сам человек, (...) что полезно ему для здоровья.

Перед началом суда над Сократом один из его друзей спросил: "Не следует ли (...) подумать тебе и о том, что говорить в свою защиту?" – Сократ (...) отвечал: "А разве (...) вся моя жизнь не была подготовкой к защите?"

Горячо преданный Сократу, но простодушный человек, некий Аполлодор, сказал: "Но мне особенно тяжело, Сократ, что ты приговорен к смертной казни несправедливо". Сократ, говорят, погладил его по голове и сказал: "А тебе (...) приятнее было бы видеть, что я приговорен справедливо?"

Ходил я к поэтам (...) и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться у них кое-чему. Стыдно (...) сказать вам правду, а сказать все-таки следует. (...) Чуть ли не все там присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. (…) Не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят.

Мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего то по правде не стоит его мудрость.

Нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться (...) большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен.

Сократ говаривал, что сам он ест, чтобы жить, а другие люди живут, чтобы есть.

Если бы кто-нибудь должен был взять ту ночь, в которую он спал так, что даже не видел сна, сравнить эту ночь с остальными ночами и днями своей жизни и, подумавши, сказать, сколько дней и ночей прожил он в своей жизни лучше и приятнее, чем ту ночь, то, я думаю, не только всякий простой человек, но и сам Великий царь нашел бы, что сосчитать такие дни сравнительно с остальными ничего не стоит. Так если смерть такова, я (...) назову ее приобретением, потому что таким то образом выходит, что вся жизнь ничем не лучше одной ночи.

Поменьше думайте о Сократе, но главным образом – об истине.

Последние слова: Мы должны Асклепию петуха. Так отдайте же, не забудьте. (Петуха приносили Асклепию, богу врачевания, выздоравливающие. Сократ считал, что смерть для его души – выздоровление и освобождение от земных невзгод).

Говорят, Еврипид дал ему [Сократу] сочинение Гераклита и спросил его мнение; он ответил: "Что я понял – прекрасно; чего я не понял, наверное, тоже".

Часто он [Сократ] говаривал, глядя на множество рыночных товаров: "Сколько же есть вещей, без которых можно жить!"

Удивительно: всякий человек без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий сможет назвать, скольких он имеет друзей, – настолько они не в цене.

Красота недолговечное царство.

Сократ говорил (...), что он знает только то, что ничего не знает.

Человеку, который спросил, жениться ему или не жениться, он [Сократ] ответил: "Делай, что хочешь, – все равно раскаешься".

Когда он [Антисфен] стал выставлять напоказ дыру в своем плаще, то Сократ, заметив это, сказал: "Сквозь этот плащ я вижу твое тщеславие!"

Сократу однажды пришлось увещевать (...) Алкивиада, который робел и страшился выступать с речью перед народом. Чтобы ободрить и успокоить его, Сократ спросил: "Разве ты не презираешь вон того башмачника?" – и философ назвал его имя. Алкивиад ответил утвердительно; тогда Сократ продолжал: "Ну, а этого разносчика или мастера, шьющего платки?" Юноша подтвердил опять. "Так вот, – продолжал Сократ, – афинский народ состоит из подобных людей. Если ты презираешь каждого в отдельности, тебе следует презирать и всех купно".

Когда ему [Сократу] сказали: "Афиняне осудили тебя на смерть", он ответил: "А природа осудила их самих".

Видя, что правительство тридцати тиранов убивает самых славных граждан и преследует тех, кто обладает значительным богатством, Сократ (...) сказал: "(...) Никогда не было столь отважного и дерзкого трагического поэта, который вывел бы на сцену обреченный на смерть хор!"

Когда в старости Сократ захворал и кто-то спросил его, как идут дела, философ ответил: "Прекрасно во всех смыслах: если мне удастся поправиться, я наживу больше завистников, а если умру – больше друзей".

Нетрудно хвалить афинян среди афинян.

Сократ, когда он уже был приговорен к смерти и заключен в темницу, услышав, как один музыкант распевал под аккомпанемент лиры стихи Стесихора, попросил того учить его, пока есть еще время; на вопрос певца, какая ему от этого польза, когда ему предстоит умереть послезавтра, Сократ ответил: "Чтобы уйти из жизни, зная еще чуть чуть больше".

У солнца есть один недостаток: оно не может видеть самого себя.

Я знаю только то, что ничего не знаю.

Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам.

Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя!

Хорошее начало не мелочь, хоть начинается с мелочи.

Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних.

Есть одно только благо – знание и одно только зло невежество.

Высшая мудрость – различать добро и зло.

Мудрость – царица неба и земли.

Людям легче держать на языке горячий уголь, чем тайну.

Хороший советник лучше любого богатства.

Добрым людям следует доверяться словом и разумом, а не клятвой.

Заговори, чтобы я тебя увидел.

Лучше мужественно умереть, чем жить в позоре.

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности.

Хорошо было бы, чтобы человек осмотрел себя, сколько он стоит для друзей, и чтобы старался быть как можно дороже.

Любви женщины следует более бояться, чем ненависти мужчины. Это – яд, тем более опасный, что он приятен.

Распаляется пламя ветром, а влечение – близостью.

Красота – это королева, которая правит очень недолго.

Брак, если уж говорить правду, зло, но необходимое зло.

Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением, а если плохая – станешь философом.

В одежде старайся быть изящным, но не щеголем; признак изящества – приличие, а признак щегольства – излишество.

Когда слово не бьет, то и палка не поможет.

Какой человек, будучи рабом удовольствий, не извратит своего тела и души.

Тот наиболее богат, кто доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о богатстве натуры.

Я хочу при помощи гимнастики всего тела сделать его более уравновешенным.

Лучшая приправа к пище – голод.

Нельзя врачевать тело, не врачуя души.

Если человек сам следит за своим здоровьем, то трудно найти врача, который знал бы лучше полезное для его здоровья, чем он сам.

Пифагор (VI в. до н.э.) философ, математик, религиозный и политический деятель, основатель пифагорейской школы, родился на острове Самос

Числу все вещи подобны.

Все, что познается, имеет число, ибо невозможно ни понять ничего, ни познать без него.

Гармония есть (..) согласие разногласного.

Мудрецом, по его [Пифагора] словам, может быть только бог, а не человек. (...) А философ "любомудр" – это просто тот, кто испытывает влечение к мудрости.

Жизнь(...) подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть; так и в жизни иные, подобные рабам, рождаются жадными до славы и наживы, между тем как философы – до единой только истины.

Похоти уступай зимой, не уступай летом; менее опасна она весной и осенью, опасна же во всякую пору и для здоровья нехороша.

У друзей все общее, и дружба есть равенство.

Дружба есть равенство.

Душа совершает круг неизбежности, чередою облекаясь то в одну, то в другую жизнь.

Уходя на чужбину, не оборачивайся.

Пифагор запрещает молиться о себе, потому что, в чем наша польза, мы не знаем.

Жизнь человеческую он [Пифагор] разделял так: "Двадцать лет – мальчик, еще двадцать – юнец, еще двадцать – юноша, еще двадцать – старец".

"Огня ножом не вороши", то есть человека гневного и надменного резкими словами не задевай.

"Уходя, не оглядывайся", то есть перед смертью не цепляйся за жизнь.

"Будь с теми, кто ношу взваливает, не будь с теми, кто ношу сваливает", – этим он велел поощрять людей не к праздности, а к добродетели и к труду.

Без ума человек не познает ничего здравого, ничего истинного и даже не способен ничего уловить какими бы то ни было чувствами, – только ум сам по себе все видит и все слышит,прочее же и слепо и глухо.

Где (...) необходимость, там и возможность.

Будем относиться благоразумно и справедливо ко всем, не только к благоразумным и справедливым, и не будем честными с честными и злыми со злыми.

Если совершается с удовольствием постыдное, то удовольствие проходит, а стыд остается; если же совершается с усилием достойное, то усилие проходит, а достойное остается.

Чаще теряют меру в питье, чем в еде.

Пифагор запрещает без приказания полководца, то есть божества, оставлять свой сторожевой пост, покидая жизнь. (О самоубийстве).

Среди говорящих тварей есть боги, есть люди, а еще есть Пифагор.

Будь благословенно божественное число, породившее богов и людей.

Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них состязаться, иные – торговать, а самые счастливые – смотреть.

Кубок жизни был бы сладок до приторности, если бы не падало в него горьких слез.

Если можешь быть орлом, не стремись стать первым среди галок.

Две вещи делают человека богоподобным: жизнь для блага общества и правдивость.

Будь другом истины до мученичества, но не будь ее защитником до нетерпимости.

Что бы о тебе ни думали, делай то, что ты считаешь справедливым. Будь одинаково равнодушным и к порицанию, и к похвале.

Статую красит вид, а человека – деяния его.

Просыпаясь утром, спроси себя: "Что я должен сделать?" Вечером, прежде чем заснуть: "Что я сделал?"

Делай великое, не обещая великого.

Не закрывай глаз, когда хочешь спать, не разобравши всех своих поступков за прошедший день.

Погрешности свои старайся не прикрывать словами, но врачевать обличениями.

Одному только разуму, как мудрому попечителю, должно вверять всю жизнь.

Все исследуй, давай разуму первое место.

Полезнее камень наобум бросить, чем слово пустое.

Как ни коротки слова "да" и "нет", все же они требуют самого серьезного размышления.

Одно и то же, что от полыни горечь отнять и что у слова дерзость отсечь.

Шутку, как и соль, должно употреблять с умеренностью.

Для познания нравов какого ни есть народа старайся прежде изучить его язык.

Молчи или говори что-нибудь получше молчания.

Лесть подобна оружию, нарисованному на картине: она доставляет приятность, а пользы никакой.

Избери себе друга; ты не можешь быть счастлив один: счастье есть дело двоих.

Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями.

Человек умирает в опьянении от вина; он беснуется в опьянении от любви.

Благоразумная супруга! Если желаешь, чтобы муж твой свободное время проводил подле тебя, то постарайся, чтоб он ни в каком ином месте не находил столько приятности, удовольствия, скромности и нежности.

Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проливать их на вашей могиле.

Омывай полученную обиду не в крови, а в Лете, реке забвения.

Прежде всего не теряй самоуважения!

Не делай ничего постыдного ни в присутствии других, ни втайне. Первым твоим законом должно быть уважение к себе самому.

Во время гнева не должно ни говорить, ни действовать.

Как старинное вино непригодно к тому, чтобы его много пить, так и грубое обращение непригодно для собеседования.

Пьянство есть упражнение в безумстве.

Неразумные при выпивании вина доходят до опьянения, а при несчастьях – до совершенной потери ума.

Спроси у пьяницы, как бы он мог перестать пьянствовать? Я отвечу за него: пусть почаще вспоминает о делах, какие он делает в пьяном виде.

У хвастунов, так же как и в позлащенном оружии, внутреннее не соответствует наружному.

Только неблагородный человек способен в глаза хвалить, а за глаза злословить.

Никто не должен преступать меру ни в пище, ни в питии.

 


Музыкальное оформление сайта

dj-Radio-ekrixi-Греция